Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học năm học 2018-2019

1. Mục đích

Seminar khoa học tại Viện Công nghệ sinh học là một hoạt động học thuật có tính chu kỳ để các cán bộ của Viện trình bày các báo cáo khoa học các kết quả đã đạt được trong học kỳ, năm học và các hướng nghiên cứu quan tâm.

2. Địa điểm và thời gian

Địa điệm: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thời gian: 16:00 h thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng (mỗi tháng một lần)

3. Các yêu cầu chính

– Báo cáo phải có tính khoa học, tính mới về lĩnh vực cán bộ đang quan tâm nghiên cứu.

– Báo cáo có thể dựa trên kết quả nghiên cứu luận án, luân văn (cán bộ đang là học viên sau đại học), kết quả thực hiện đề tài (cán bộ đang là chủ nhiệm đề tài) hoặc kết quả từ các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế.

– Báo cáo được trình bày bằng phần mềm thông dụng như power point.

– Báo cáo có thời gian trình bày khoảng 20 phút.

– Cán bộ cần gửi chủ đề của báo cáo đến toàn thể cán bộ Viện trước 3 ngày diễn ra phiên báo cáo.

– Cán bộ của Viện cần sắp xếp bố trí công việc để tham dự đầy đủ các buổi báo cáo.

4. Chủ tọa

– Chủ tọa điều khiển phiên báo cáo là Viện trưởng. Trong trường hợp Viện trưởng vắng mặt, Phó viện trưởng được ủy quyền Viện trưởng sẽ thay thế.

5. Lịch báo cáo cụ thể

STT Họ và tên Thời gian dự kiến
1 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên 14-12-2018
2 TS. Nguyễn Đức Huy 11-01-2019
3 TS. Hoàng Tấn Quảng 15-02-2019
4 ThS. Trần Vinh Phương 15-03-2019
5 TS. Huỳnh Văn Chương 12-04-2019
6 TS. Nguyễn Văn Phi Hùng 10-05-2019
7 TS. Nguyễn Thị Kim Cúc 14-06-2019
8  ThS. Đặng Thanh Long 12-07-2019
9 ThS. Nguyễn Văn Khanh 16-08-2019
10 PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải 13-09-2019
11  ThS. Lê Thị Tuyết Nhân 18-10-2019
12 ThS. Phan Văn Cư 15-11-2019
13 ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc 13-12-2019
14 ThS. Trần Thúy Lan 10/01/2020
15 ThS. Đặng Thị Hồng Nhạn 14/02/2020
16 KS. Nguyễn Minh Trí 13/03/2020

 

 

Tiếng Việt