Quyết định về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học

Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Đại học Huế ra quyết định số 619/QĐ-ĐHH về việc bổ nhiệm TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế kiêm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế bắt đầu từ ngày 01 tháng 06 năm 2015.

 

Ban lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học hiện tại gồm có:
–         TS. Trương Qúy Tùng: Viện trưởng
–         PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân: Phó viện trưởng
–         TS. Nguyễn Thị Thu Liên: Phó viện trưởng

Tiếng Việt