Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp Đại học Huế

Ngày 26/7/2018 Viện Công nghệ sinh học tiến hành họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài Khoa học công nghệ Đại học Huế: “Nghiên cứu khả năng phòng bệnh héo rũ gốc mốc trắng ở Lạc (Arachis hypogaea L. do nấm Sclerotium rolfsii Sacc. gây ra bằng dung dịch nano bạc ở Thừa Thiên Huế”, Mã số: DHH2016-14-04 , do PGS.TS Lê Như Cương làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học-Đại học Huế làm cơ quan chủ trì, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm Huế là đơn vị thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 02 năm (2016-2017).

Tại cuộc họp tất cả các thành viên trong hội đồng đều đánh giá cao nội dung và chất lượng của đề tài. Các Nội dung nghiên cứu đáp ứng mục tiêu của đề tài đề ra và có tính vượt trội theo thuyết minh được phê duyệt. Đề tài đã góp phần đào tạo 1 thạc sĩ và 4 kỹ sư. Kết quả nghiên cứu của đề tài có tính ứng dụng cao, mở ra môt hướng mới trong phòng bệnh héo rũ gốc mốc trắng trong phát triển sản xuất đối với cây Lạc trên địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Tiếng Việt