Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2020

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-VCNSH ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp Đại học Huế năm 2020, ngày 27/06/2020, Viện CNSH đã thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp Đại học Huế năm 2020 theo quyết định đã ban hành.

Hội đồng đã tiến hành kiểm tra 8 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp Đại học Huế ở các lĩnh vực: công nghệ sinh học, thủy sản, chăn nuôi thú y, trồng trọt và môi trường. Sau khi lắng nghe đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tiến độ, Hội đồng thẩm tra, đánh giá và đưa ra những góp ý sâu sắc, hỗ trợ cho tiến trình nghiên cứu của các đề tài.

Hội đồng ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của các đề tài và hi vọng các nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thành các nội dung nghiên cứu kế tiếp theo đúng thời hạn.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài:

Đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tiến độ đề tài

 

 

Tiếng Việt