Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn chủ trì đề tài “Thực nghiệm mô hình liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ cây ba kích dưới tán rừng trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi”.

Sáng ngày 23/01/2019, Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp hội đồng tư vấn xét chọn đề tài “Thực nghiệm mô hình liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ cây ba kích dưới tán rừng trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi” do TS. Hoàng Tấn Quảng làm chủ nhiệm đề tài và Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là cơ quan chủ trì.

Mục tiêu của đề tài nhằm hoàn thiện quy trình huấn luyện thích nghi cây ba kích tím nuôi cấy mô; xây dựng được các mô hình trồng thực nghiệm cây ba kích tím tại huyện Sơn Tây; đào tạo kỹ thuật cho các cán bộ địa phương cũng như người dân tại vùng triển khai, góp phần nâng cao đời sống cho người đồng bào ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thuyết minh của đề tài, sau 36 tháng đề tài sẽ điều tra, đánh giá hiện trạng và thị trường cây ba kích tím; nghiên cứu huấn luyện cây con nuôi cấy mô trong giai đoạn vườn ươm; trồng thử nghiệm cây ba kích tím nuôi cấy mô tại huyện Sơn Tây; đánh giá các chỉ tiêu chất lượng củ cây ba kích tím sau 24 tháng trồng thực nghiệm; nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm thương mại từ cây ba kích; tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 10 cán bộ nông nghiệp và 100 người dân.

Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tại cuộc họp

(Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp)

Đề tài được thực hiện sẽ góp phần cung cấp giải pháp để phát triển kinh tế địa phương dựa trên mô hình canh tác cây dược liệu, tạo thêm sinh kế bền vững cho cộng đồng, nhất là người dân vùng miền núi, góp phần bảo tồn và khai thác bền vững nguồn gen cây thuốc quý ở địa phương trong phát triển kinh tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hội đồng tư vấn đã đánh giá hồ sơ, những giải trình cụ thể của chủ nhiệm đề tài, qua đó đưa ra những yêu cầu để bổ sung, chỉnh sửa và đề tài đã được Hội đồng tư vấn đánh giá đủ điều kiện thực hiện.

Quốc Dương

(Bài viết được trích từ website của Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi; Nguồn: http://www.quangngai.gov.vn/vi/sokhcn/Pages/qnp-hophoidongtuvangiao-qnpnd-1042-qnpnc-0-qnpsite-1.html)

 

 

 

Tiếng Việt