Đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề cho nghiên cứu sinh

Ngày 17/03/2023, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan: “Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine Parvovirus-PPV) tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam” và 03 chuyên đề nghiên cứu sinh gồm “Các công cụ phân tử trong nhận dạng sinh vật”, “Chẩn đoán phân tử”, “Nghiên cứu phát sinh chủng loại của sinh vật và ứng dụng” cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung, trúng tuyển khóa năm 2019.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung đã báo cáo các nội dung liên quan của tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề nghiên cứu sinh trước Hội đồng chuyên môn và nhận được sự đánh giá cao. Bên cạnh việc công nhận những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện tiểu luận tổng quan, chuyên đề; các thành viên Hội đồng cũng có một số gợi ý, góp ý để hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thiện tiểu luận tổng quan và các chuyên đề nghiên cứu sinh.

Hình ảnh tại buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh:

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung báo cáo nội dung nghiên cứu

Tiếng Việt