Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ Qũy gen cấp quốc gia

Ngày 4/11/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.2018 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh làm chủ nhiệm; Viện CNSH là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, ThS. Trần Vinh Phương – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả thực hiện “Công việc 1. Xây dựng 3 mô hình sản xuất giống cá dìa” của “Nội dung 2. Xây dựng mô hình sản xuất giống cá dìa” năm 2021 thuộc nhiệm vụ NVQG-2019/DA.2018. Báo cáo đã tổng hợp các hoạt động thực hiện trong 3 năm qua tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế; đây cũng là lần đầu tại Việt Nam, sản xuất giống cá dìa thành công với tỷ lệ trên 5% sau 45 ngày sau nở.

Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu của thuyết minh đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

Hình ảnh tại buổi đánh giá:

ThS. Trần Vinh Phương báo cáo tại buổi đánh giá

 

Tiếng Việt