Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐL.CN-96/21

Ngày 29/6/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phát triển cảm biến và vật liệu xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng”, mã số: ĐTĐL.CN-96/21 do ThS. Nguyễn Văn Phú làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, ThS. Nguyễn Văn Phú – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả của các công việc thuộc nhiệm vụ ĐTĐL.CN-96/21, gồm: (1) Thu thập mẫu sinh học từ các vùng miền khác nhau của Việt Nam (tại Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh); (2) Phân lập vi sinh vật trên môi trường đặc hiệu (phân lập vi sinh vật từ 20 mẫu sinh học được thu thập tại Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh); (3) Nghiên cứu đặc điểm hình thái, hóa sinh các chủng vi khuẩn (phân lập tại Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh); (4) Nghiên cứu đặc điểm hình thái, hóa sinh các chủng nấm men (phân lập tại Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh); (5) Định danh các chủng vi khuẩn bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen bảo thủ 16S (các chủng phân lập tại Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh); (6) Định danh các chủng nấm men bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen bảo thủ 23S. Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu của thuyết minh đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt


Hình ảnh tại buổi đánh giá

Tiếng Việt