Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐL.CN-08/20

Ngày 5/4/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống hồ tiêu kháng nấm Phytophthora và tuyến trùng ở Việt Nam”, mã số: ĐTĐL.CN-08/20 do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả của các công việc thuộc nhiệm vụ ĐTĐL.CN-08/20, gồm: “Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử nhận dạng gene kháng tuyến trùng bằng phương pháp BSA”, “Nghiên cứu hoàn thiện bộ Kit chỉ thị phân tử giúp nhận dạng các dòng giống hồ tiêu mang gen kháng tuyến trùng” và “Đánh giá khả năng ghép thành công trên gốc ghép kháng tuyến trùng và Phytophthora của một số giống tiêu thương mại”. Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu của thuyết minh đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

Hình ảnh tại buổi đánh giá:

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải báo cáo tại buổi đánh giá

Tiếng Việt