Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Qũy gen cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 03/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Quỹ gen cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.2018 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – nguyên Giám đốc Đại học Huế làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, ThS. Trần Vinh Phương – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả thực hiện công việc 1 và công việc 2 của “Nội dung 2. Xây dựng mô hình sản xuất giống cá dìa”, gồm: “Xây dựng 3 mô hình sản xuất giống cá dìa” và “Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của 3 mô hình sản xuất giống cá dìa”. Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu trong việc triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

ThS. Trần Vinh Phương báo cáo tại buổi đánh giá

Tiếng Việt