Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐL.CN-08/20

Ngày 27/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) độc lập cấp quốc gia: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống hồ tiêu kháng nấm Phytophthora và tuyến trùng ở Việt Nam”, mã số: ĐTĐL.CN-08/20 do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả của các công việc thuộc nhiệm vụ ĐTĐL.CN-08/20, gồm: “Điều tra tình hình nhiễm bệnh và sử dụng giống tiêu ở các vùng trồng tiêu trọng điểm”, “Thu thập và xây dựng vườn tập đoàn giống hồ tiêu phục vụ công tác chọn tạo giống”, “Đánh giá đa dạng di truyền của tập đoàn hồ tiêu phục vụ công tác lai tạo giống mới”, “Đánh giá khả năng kháng Phytophthora của tập đoàn giống hồ tiêu thu thập được”, “Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử nhận dạng gen kháng Phytophthora bằng phương pháp BSA”, “Nghiên cứu hoàn thiện bộ Kit chỉ thị phân tử giúp nhận dạng các dòng/giống hồ tiêu mang gen kháng nấm Phytophthora”, “Lai tạo các tổ hợp lai hồ tiêu kháng nấm Phytophthora”, “Lai tạo các tổ hợp lai hồ tiêu kháng tuyến trùng”, “Nghiên cứu phương pháp cứu phôi các tổ hợp lai kháng nấm Phytophthora ở cây hồ tiêu”, “Đánh giá khả năng ghép thành công trên gốc ghép kháng bệnh Phytophthora đối với một số giống tiêu thương mại”, “Nghiên cứu chọn lọc vi sinh vật có hoạt tính đối kháng mạnh với nấm Phytophthora capsici” và “Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật chọn lọc trừ bệnh do nấm Phytophthora capsici cho cây hồ tiêu trong nhà lưới”. Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu của thuyết minh đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

Hình ảnh tại buổi đánh giá:

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải báo cáo tại buổi đánh giá

 

Tiếng Việt