Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐL.CN-96/21

Ngày 8/3/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phát triển cảm biến và vật liệu xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng”, mã số: ĐTĐL.CN-96/21 do ThS. Nguyễn Văn Phú làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, ThS. Nguyễn Văn Phú – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả của các công việc thuộc nhiệm vụ ĐTĐL.CN-96/21, gồm: (1) Thu thập mẫu sinh học từ các vùng miền khác nhau của Việt Nam (tại Bình Dương, Gia Lai và Lào Cai); (2) Phân lập vi sinh vật trên môi trường đặc hiệu (phân lập vi sinh vật từ 30 mẫu sinh học được thu thập tại Bình Dương, Gia Lai và Lào Cai); (3) Nghiên cứu đặc điểm hình thái, hóa sinh các chủng vi khuẩn (các chủng phân lập tại Lào Cai, Gia Lai và Bình Dương); (4) Nghiên cứu đặc điểm hình thái, hóa sinh các chủng nấm men (các chủng phân lập tại Lào Cai, Gia Lai và Bình Dương); (5) Định danh các chủng vi khuẩn bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen bảo thủ 16S; (6) Định danh các chủng nấm men bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự gen bảo thủ 23S (các chủng phân lập tại Lào Cai, Gia Lai và Bình Dương); (7) Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường (dinh dưỡng, pH, nhiệt độ, độ muối) đến sinh trưởng của các chủng vi sinh vật; (8) Đánh giá khả năng chống chịu với kim loại nặng của các chủng vi sinh vật chọn lọc; (9) Nghiên cứu các gen liên quan đến tính chống chịu tốt với kim loại nặng của chủng nấm men chọn lọc; (10) Nghiên cứu các gen liên quan đến tính chống chịu tốt với kim loại nặng của chủng vi khuẩn chọn lọc; (11) Nghiên cứu khả năng hấp phụ đồng của chủng vi sinh vật trong môi trường lỏng; (12) Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vật lý (nhiệt độ, pH) đến quá trình hấp phụ đồng. Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

Hình ảnh tại buổi làm việc

 

Tiếng Việt