Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm năm 2021 của nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.11/21

Ngày 05/05/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm năm 2021 của nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) độc lập cấp quốc gia: “Ứng dụng kỹ thuật gây đột biến bằng tia gamma kết hợp công nghệ sinh học chọn tạo giống cà phê vối (Coffea canephora) kháng tuyến trùng”, mã số: ĐTĐLCN.11/21 do TS. Nguyễn Văn Phi Hùng làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là cơ quan chủ trì.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Phi Hùng đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả của các nội dung thuộc nhiệm vụ ĐTĐLCN.11/21, gồm: (1) Thu thập, đánh giá các thực liệu cà phê vối; (2) Phát triển chỉ thị phân tử phát hiện gen kháng tuyến trùng Pratylenchus coffeaeMeloidogyne incognita trên cà phê vối; (3) Nghiên cứu qui trình nuôi cấy mô cây cà phê vối để sử dụng cho chiếu xạ gây đột biến; (4) Nghiên cứu chọn lọc các dòng cà phê vối kháng tuyến trùng bằng phương pháp gây đột biến bằng chiếu xạ gamma. Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu của thuyết minh đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

TS. Nguyễn Văn Phi Hùng báo cáo tại buổi đánh giá

 

Tiếng Việt