Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, mã số NCM.DHH.2020.13

Ngày 20/12/2023, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế: “Khai thác nguồn gen vi sinh vật phục vụ bảo vệ môi trường”, mã số NCM.DHH.2020.13 do TS. Nguyễn Thị Kim Cúc; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm trưởng nhóm.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Thị Kim Cúc đã trình bày tiến độ hoàn thành kế hoạch, số lượng và chất lượng các sản phẩm đạt được của nhóm nghiên cứu so với kế hoạch hoạt động được phê duyệt và Hợp đồng đặt hàng nhiệm vụ nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế cùng các đề xuất, kiến nghị.

Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu đồng thời cũng nêu lên các nội dung cần làm rõ cũng như gợi ý, định hướng phát triển hoạt động của nhóm nghiên cứu.

Kết quả đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Hình ảnh tại buổi đánh giá

Tiếng Việt