Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, mã số NCM.DHH.2020.11

Ngày 25/12/2023, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế: “Công nghệ sinh học vi sinh vật”, mã số NCM.DHH.2020.11 do TS. Nguyễn Đức Huy; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm trưởng nhóm.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Đức Huy đã trình bày tiến độ hoàn thành kế hoạch, số lượng và chất lượng các sản phẩm đạt được của nhóm nghiên cứu so với kế hoạch hoạt động được phê duyệt và Hợp đồng đặt hàng nhiệm vụ nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế cùng các đề xuất, kiến nghị.

Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu đồng thời cũng nêu lên các nội dung cần làm rõ cũng như gợi ý, định hướng phát triển hoạt động của nhóm nghiên cứu.

Kết quả đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Hình ảnh tại buổi đánh giá

 

 

Tiếng Việt