Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế mã số NCM.DHH.2019.01

Ngày 25/11/2022, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen trong nông nghiệp”, mã số NCM.DHH.2019.01 do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải làm Trưởng nhóm.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải đã trình bày tiến độ hoàn thành kế hoạch, số lượng và chất lượng các sản phẩm đạt được của nhóm nghiên cứu so với kế hoạch hoạt động được phê duyệt và Hợp đồng đặt hàng nhiệm vụ nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế cùng các đề xuất, kiến nghị.

Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu đồng thời cũng nêu lên các nội dung cần làm rõ cũng như gợi ý, định hướng phát triển hoạt động của nhóm nghiên cứu.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt.

Hình ảnh tại buổi đánh giá

Tiếng Việt