Đại học Huế tổ chức họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2023, ngành Sinh học

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-HĐTSSĐH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế về việc thành lập các tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ đợt tháng 12 thuộc Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế năm 2023, ngày 08/01/2024, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh (tiểu ban) ngành Sinh học (mã số: 9420101) đã tiến hành xét tuyển cho ứng viên Lê Hoàng Duy Minh, đăng kí theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế theo các quy định hiện hành.

Trong cuộc họp hội đồng xét tuyển, ủy viên thư kí đã thông qua các yêu cầu đánh giá để tiểu ban chuyên môn tiến hành đánh giá ứng viên theo thang điểm gồm kết quả học tập ở bậc thạc sĩ; thành tích nghiên cứu khoa học; hoạt động chuyên môn; ý kiến nhận xét, đánh giá và mức độ ủng hộ của thư giới thiệu. Sau đó, ứng viên tiến hành báo cáo một số ý chính của đề cương và kế hoạch nghiên cứu. Các thành viên của tiểu ban đã đặt ra những câu hỏi để đánh giá ứng viên, đồng thời cũng đưa ra những nhận xét góp ý nhằm hỗ trợ ứng viên hoàn thiện đề cương nghiên cứu. Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng tiểu ban đã kết luận ứng viên Lê Hoàng Duy Minh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong quy định về xét tuyển nghiên cứu sinh.

Ứng viên Lê Hoàng Duy Minh trình bày đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh

Tiếng Việt