Công nhận kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Ngày 17/01/2018 Giám đốc Đại học Huế đã có Quyết định số 58/QĐ-ĐHH về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế Nghiên cứu khả năng phòng bệnh héo rũ gốc mốc trắng ở lạc (Arachis hypogaea L.) do nấm Sclerotium rolfsii Sacc. gây ra bằng dung dịch nano bạc ở Thừa Thiên Huế, mã số: DHH2016-14-04 do PGS.TS. Lê Như Cương làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là cơ quan chủ trì.

Sau khi hoàn thành các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh, đề tài đã đạt được các sản phẩm chỉnh sau:

– Đào tạo: 01 thạc sĩ  và 04 kỹ sư

– Khoa học: 01 bài báo đăng tại tạp chí Khoa học Đại học Huế và 01 báo cáo tổng hợp các kết quả nghiên cứu.

– Ứng dụng: 01 Quy trình sử dụng nano bạc phòng trừ bệnh héo rũ gốc mốc trắng trong sản xuất lạc.

Chủ nhiệm đề tài và các cán bộ tham gia thực hiện đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và đề tài được đánh giá xếp loại tốt.

 

 

 

Tiếng Việt