Trichoderma asperellum chi42 genes encode chitinase

 Nội dung tóm tắt: Four Trichoderma strains (CH2, SH16, PQ34, and TN42) were isolated from soil samples collected from Quang Tri and Thua Thien Hue provinces in Vietnam. The strains exhibited high chitinolytic secretion. Strain PQ34 formed the largest zone of chitinase-mediated clearance (> 4 cm in diameter) in agar containing 1% (w/v) colloidal chitin. Analysis of the internal transcribed spacer regions of these strains indicated that they were Trichoderma asperellum. The molecular weights of the chitinases were approximately 42 kDa. Chitinase genes (chi42) of T. asperellum strains TN42, CH2, SH16, and PQ34 were 98~99% homologous to the ech42 gene of T. harzianum CB-Pin-01 (accession No. DQ166036). The deduced amino acid sequences of both T. asperellum strains SH16 and TN42 shared 100% similarity.

 Thể loại: Quốc tế

 Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Mycobiology, The Korean Society of Mycology

 Tập, (số), trang: 39, 3, 182-186

 Số ISSN/ISBN: pISSN 1229-8093, eISSN 2092-9323

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 103

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt