Effect of nutrient medium, initial density on the growth of microalgae chaetoceros muelleri, Tetraselmis suecica and trial biomass development under outdoor conditions in Thua Thien Hue province

 Nội dung tóm tắt: This paper aims at identifying the effect of the nutrient medium and initial density on the growth of microalgae Chaetoceros muelleri, Tetraselmis suecica and performing experiments on outdoor biomass breeding under the most basic conditions. The findings showed that the F/2 medium and the Walne’ medium were the most suitable for Chaetoceros muelleri and Tetraselmis suecica, respectively. After 11 days, Chaetoceros muelleri that represented 10 % in the total culture medium reached the maximum density at (5.55 ± 0.05)×105 cells/mL with a stable balanced phase. Tetraselmis suecica that represented 15 % in total culture medium reached the maximum density at (13.48 ± 0.09)×104 cells/mL with stable balanced phase on the ninth culture day. The results of mass culture showed that after 8 culture days, Biomass Chaetoceros muelleri cultured naturally in a 50 L container reached a maximum density at (4.31 ± 0.08)×105 cells/mL, while in a 1000 L container the biomass reached a maximum density at (3.17 ± 0.10)×105 cells/mL. Tetraselmis suecica biomass reached the highest density at (14.44 ± 0.14)×104 cells/mL in the volume of 50 liters after 7 culture days. Whereas, the biomass reached (9.23 ± 0.32)×104 cells/mL in the volume of 1000 liters after 6 culture days.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Lê Thị Tuyết Nhân, Phạm Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Đức Nghĩa

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Công nghệ enzyme và protein, Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191

 Tập, (số), trang: 126, 3D, 119-129

 Số ISSN/ISBN: 2588-1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 64

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt