Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials

 Nội dung tóm tắt: In this study, we report the manganese peroxidase production ability from a Fusarium sp. strain using an inexpensive medium of agriculture residues of either rice straw or wood chips as carbon source. The highest manganese peroxidase activity on rice straw medium and on wood chips was 1.76 U/mL by day 9 and 1.91 U/mL by day 12, respectively.

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Quý Tùng, Nguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Mycobiology (1229-8093, E-ISSN: 2092-9323)

 Tập, (số), trang: 45, 1, 52-56

 Số ISSN/ISBN: 1229-8093

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2017

 File đính kèm:

 Số lần xem: 79

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt