Planktic cyanobacteria from freshwater localities in Thuathien-Hue province, Vietnam I. Morphology and distribution.

 Nội dung tóm tắt: Planktic cyanobacteria from freshwater localities in Thuathien-Hue province, Vietnam I. Morphology and distribution.

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên, G. Cronberg, J. Larsen & Ø. Moestrup

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Nova Hedvigia

 Tập, (số), trang: 85, 1-34

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2007

 File đính kèm:

 Số lần xem: 40

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt