Heterologous Expression of Endo-1,4-beta-xylanaseA from Phanerochaete chrysosporium in Pichia pastoris.

 Nội dung tóm tắt: The cDNA of endo-l,4-ß-xylanaseA, isolated from Phaenerocheate chrysosporium was expressed in Pichia pastoris. Lsing either the intrinsic leader peptide of XynA or the a-factor signal peptide of Saccharomyces cerevisiae, xylanaseA is efficiently secreted into the medium at maximum concentrations of 1,946 U/L and 2,496 L/L, respectively.

 Thể loại: Quốc tế

 Tác giả: Nguyen Duc Huy, Saravanakumar Thiyagarajan, Yu-Lim Son and Seung-Moon Park, Yu-Lim Son , Seung-Moon Park

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Mycobiology

 Tập, (số), trang: 39, 2, 121-124

 Số ISSN/ISBN: pISSN 1229-8093 elSSN 2092-9323

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2011

 File đính kèm:

 Số lần xem: 54

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt