Compare posibility treatment organic matter in waste water of white leg shrimp culture by snail mangrove (Terebralia palustris), mullet (Mugil cephalus), tilapia (Oreochromis niloticus) in Thua Thien Hue Province

 Nội dung tóm tắt: Compare posibility treatment organic matter in waste water of white leg shrimp culture by snail mangrove (Terebralia palustris), mullet (Mugil cephalus), tilapia (Oreochromis niloticus) in Thua Thien Hue Province

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Trần Vinh Phương

 Đơn vị:

 Đăng tại: Hội thảo nuôi trồng thủy sản Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13(Asian - Pacific Aquaculture 2013)

 Tập, (số), trang: 68

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2013

 File đính kèm:

 Số lần xem: 28

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt