Cây Chùm ngây (Moringa spp.)

 Nội dung tóm tắt: Cây Chùm ngây (Moringa spp.)

 Thể loại: Chuyên khảo

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, Trần Đăng Hòa, Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Duy Phong

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Nhà xuất bản Nông nghiệp

 Tập, (số), trang: 86

 Số ISSN/ISBN: 978-604-60-2272-5

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 76

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt