Biological Features and Distribution of Giant trevally (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) in Tam Giang – Cau Hai lagoon systems, Vietnam.

 Nội dung tóm tắt: Biological Features and Distribution of Giant trevally (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) in Tam Giang - Cau Hai lagoon systems, Vietnam.

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Hoàng Thị Vân Anh, Lê Như Phương

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science (2161-6256 (A); 2161-6264 (B))

 Tập, (số), trang: 5, doi: 10.17265/2161-6, 548-560

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2015

 File đính kèm:

 Số lần xem: 22

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt