Antibacterial Activity of Extracts from Dried and Fresh Herbal Plant (Phyllanthus amarus) Against Pathogens Causing Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (Ahpnd) in White Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) at Thua Thien Hue Province, Vietnam

 Nội dung tóm tắt: Antibacterial Activity of Extracts from Dried and Fresh Herbal Plant (Phyllanthus amarus) Against Pathogens Causing Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (Ahpnd) in White Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) at Thua Thien Hue Province, Vietnam

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Phạm Thị Hải Yến

 Đơn vị:

 Đăng tại: Clinical Trials (1740-7745, E-ISSN: 1740-7753)

 Tập, (số), trang: 3, 2, 120 - 128

 Số ISSN/ISBN: 2582-0370

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 31

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt