Ban thẩm định đề án thành lập các phòng thí nghiệm, bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện); Viện đã xây dựng Đề án thành lập các phòng thí nghiệm, bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng trực thuộc Viện trình Giám đốc Đại học Huế phê duyệt.

Ngày 06/9/2018 Ban thẩm định 02 Đề án trên do PGS.TS. Nguyễn Duân – Trưởng ban Tổ chức cán bộ làm Trưởng ban đã có buổi làm việc với Lãnh đạo và cán bộ cốt cán của Viện để thẩm định và góp ý nhằm hoàn thiện Đề án trong thời gian sớm nhất với mục tiêu phát triển Viện trở thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội như Đề án phát triển Viện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếng Việt