01 nhà giáo Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2015

Ngày 22/10/2015, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã có Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 470 nhà giáo.

 

Trong số 01 giáo sư và 18 phó giáo sư thuộc Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học có 1 nhà giáo được công nhận phó giáo sư đợt này. Đó là Phó giáo sư Nguyễn Thị Thu Liên, chuyên ngành Sinh học, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Xem quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2015, link chi tiết tại đây, http://www.hdcdgsnn.gov.vn/

Tiếng Việt