Thông báo tuyển dụng lao động

  •   
  •   
  •   

Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng lao động cụ thể như sau:

 

 

Tiếng Việt