Thông báo tuyển dụng lao động

 
 
 

Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng lao động cụ thể như sau:

 

 

Tiếng Việt