Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

 
 
 

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng, thông tin cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt