Thông báo Seminar về chủ đề “Quản lý và giám sát vi khuẩn lam nở hoa – kết quả nghiên cứu về vi khuẩn lam nở hoa ở Việt Nam”

1. Hoạt động 1: Seminar học thuật

* Thời gian: Từ 9h30 – 11h30, ngày 29/11/2018

* Địa điểm: Hội trường 1.1, Viện CNSH

* Chương trình:

– Từ 9h30 – 10h00: TS. Nguyễn Đức Huy: giới thiệu về Viện CNSH

– Từ 10h00 – 10h30: GS. Michele Burford (Trường Đại học Griffith, Australia) trình bày báo cáo về : Managing and monitoring cyanobacteria blooms.

– Từ 10h30 – 11h00: TS. Hoàng Công Tín (Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế): giới thiệu về Hệ sinh thái đầm phá Tam giang Cầu Hai

– Từ 11h00 – 11h30: PGS. Nguyễn Thị Thu Liên: báo cáo về kết quả nghiên cứu vi khuẩn lam độc hại trong các thủy vực ở Việt Nam và tiềm năng hợp tác

* Thành phần:

– Ban Lãnh đạo Viện;

– Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng Thí nghiệm phân tích;

– Trợ lý KH&ĐT;

– ThS Đặng Thị Hồng Nhạn;

– GS. Michele Burford;

– TS. Hoàng Công Tín (Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế)

– Cán bộ nghiên cứu có quan tâm.

2. Hoạt động 2: Đi thực địa tại Đầm phá Tam Giang, Cầu Hai

* Thời gian: từ 13h30 chiều ngày 29/11/2018

* Địa điểm: Đầm phá Tam Giang, Cầu Hai

* Thành phần:

– PGS. Nguyễn Thị Thu Liên, Phó Viện trưởng;

– TS. Nguyễn Đức Huy, Phó Viện trưởng;

– ThS. Lê Thị Tuyết Nhân, Nghiên cứu viên;

– ThS. Nguyễn Văn Khanh – Trợ lý KH&ĐT;

– GS. Michele Burford;

– TS. Hoàng Công Tín (Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế)

Tiếng Việt