Thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ Vanier Canada 2015 – 2016 (Vanier Canada Graduate Scholarship – Vanier CGS)

Đại học Huế thông báo thông tin về chương trình học bổng Tiến sĩ Vanier Canada 2015 – 2016 (Vanier Canada Graduate Scholarship – Vanier CGS), cụ thể như sau:

– Lĩnh vực nghiên cứu: đào tạo tiến sĩ về Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật, Y tế.
– Số lượng học bổng: 167 suất.
– Giá trị học bổng: 50,000 CAD/năm, được trao trong 03 năm.

Tiếng Việt