Viện Công nghệ sinh học tổ chức đánh giá đề cương chi tiết luận án tiến sĩ

Sáng ngày 16/01/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện CNSH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá đề cương chi tiết luận án tiến sĩ cho 02 nghiên cứu sinh (NCS) khóa năm 2019 gồm: Nguyễn Trần Trung và Sonexay Rasphone.

Các Hội đồng đã đánh giá đề cương chi tiết luận án tiến sĩ thông qua: ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của luận án; sự phù hợp giữa tên đề cương luận án với nội dung, chuyên ngành, hướng nghiên cứu; những ý kiến đóng góp mới của luận án; cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; kế hoạch thực hiện; chất lượng trình bày văn bản đề cương luận án và trao đổi thảo luận trực tiếp. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nghiên cứu sinh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện đề cương chi tiết luận án tiến sĩ.

Hội đồng đánh giá đề cương chi tiết luận án tiến sĩ đã thống nhất đánh giá cả 2 đề cương của NCS Nguyễn Trần Trung và Sonexay Rasphone đạt yêu cầu. Các NCS sẽ tiến hành các nội dung nghiên cứu theo góp ý để đảm bảo hoàn thành luận án đúng tiến độ.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

NCS. Nguyễn Trần Trung báo cáo tại Hội đồng

NCS. Sonexay Rasphone báo cáo tại Hội đồng

Tiếng Việt