Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh

Ngày 20/10/2023, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan: “Nghiên cứu tạo một số dòng lan giả hạc tím Huế (Dendrobium anosmum Lindl.) đột biến bằng phương pháp thực nghiệm” và chuyên đề nghiên cứu sinh: “Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật” cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thọ, trúng tuyển khóa năm 2021.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thọ đã báo cáo các nội dung liên quan của tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh trước Hội đồng chuyên môn và nhận được sự đánh giá cao. Bên cạnh việc công nhận những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện tiểu luận tổng quan, chuyên đề; các thành viên Hội đồng cũng có một số gợi ý, góp ý để hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thiện tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh.

Hình ảnh tại buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh:

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thọ báo cáo nội dung nghiên cứu

Tiếng Việt