Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh khoá năm 2018

Ngày 7/4/2022, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá Tiểu luận tổng quan: “Xác định thành phần loài và khả năng sinh độc tố Cylindrospermopsin của vi khuẩn lam trong một số thủy vực ở Đăk Lăk” cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Diễm My theo hình thức trực tuyến.

Nghiên cứu sinh Ngô Thị Diễm My đã báo cáo các nội dung liên quan của Tiểu luận tổng quan trước Hội đồng chuyên môn và nhận được sự đánh giá cao. Bên cạnh việc công nhận những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện Tiểu luận tổng quan, các thành viên Hội đồng cũng có một số gợi ý, góp ý để hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn Tiểu luận tổng quan của mình. Về đánh giá chung, Hội đồng đã thống nhất cho Tiểu luận tổng quan đạt điểm xuất sắc (9.3).

Hình ảnh tại buổi đánh giá Tiểu luận tổng quan:

Hình ảnh từ cuộc họp trực tuyến Hội đồng đánh giá Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Diễm My

 

Tiếng Việt