Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá đề cương chi tiết luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh khóa 1 năm học 2018-2019

Chiều ngày 11/6/2019, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện CNSH) đã tổ chức 2 phiên họp hội đồng đánh giá đề cương chi tiết luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh khóa 1 năm học 2018-2019 bao gồm 02 nghiên cứu sinh: Ngô Thị Diễm My và  Hatsadong Chanthanousone.

Các hội đồng đã đánh giá đề cương chi tiết luận án tiến sĩ thông qua các nội dung: ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài; sự phù hợp giữa tên đề cương luận án với nội dung, chuyên ngành, hướng nghiên cứu; những ý kiến đóng góp mới của luận án; cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; kế hoạch thực hiện; chất lượng trình bày văn bản đề cương luận án và trao đổi thảo luận trực tiếp. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nghiên cứu sinh tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề cương chi tiết luận án tiến sĩ.

Cả 2 đề cương luận án của nghiên cứu sinh đều đáp ứng các tiêu chí đánh giá và được phép thực hiện luận án với kết quả đánh giá xếp loại đề cương chi tiết luận án tiến sĩ: Đạt.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

NCS. Ngô Thị Diễm My báo cáo tại hội đồng

 

NCS. Hatsadong Chanthanousone báo cáo tại hội đồng

 

 

 

 

 

Tiếng Việt