Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá chuyên đề nghiên cứu sinh khoá năm 2021

Ngày 14/7/2021, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá chuyên đề nghiên cứu sinh “Ứng dụng công nghệ tế bào trong sản xuất các hợp chất dược liệu” cho nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Sáng.

Nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Sáng đã báo cáo các nội dung liên quan của chuyên đề trước Hội đồng chuyên môn và nhận được sự đánh giá cao. Bên cạnh việc công nhận những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện chuyên đề, các thành viên Hội đồng cũng có một số gợi ý, góp ý để hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thiện chuyên đề của mình. Về đánh giá chung, Hội đồng đã thống nhất cho chuyên đề đạt điểm giỏi (8.8).

Hình ảnh tại buổi đánh giá chuyên đề nghiên cứu sinh:

Nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Sáng báo cáo tại Hội đồng

 

Tiếng Việt