Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá chuyên đề nghiên cứu sinh khoá năm 2019

Ngày 09/04/2021, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá các chuyên đề nghiên cứu sinh gồm “Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống”, “Các công cụ phân tử trong nhận dạng sinh vật”, “Vi sinh vật và môi trường” cho nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone.

Nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone đã báo cáo các nội dung liên quan của 03 chuyên đề trước Hội đồng chuyên môn và nhận được sự đánh giá cao. Bên cạnh việc công nhận những nỗ lực vượt bậc của nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện chuyên đề, các thành viên Hội đồng cũng có một số gợi ý, góp ý để hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thiện chuyên đề của mình. Về đánh giá chung, Hội đồng đã thống nhất cho 02 chuyên đề đạt điểm xuất sắc (9) và 01 chuyên đề đạt điểm giỏi (8.9).

Hình ảnh tại buổi đánh giá chuyên đề nghiên cứu sinh:

Nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone báo cáo tại Hội đồng

 

Tiếng Việt