Thông tin luận án NCS. Ngô Thị Diễm My, chuyên ngành Sinh học

Nghiên cứu cung cấp danh lục thành phần loài vi khuẩn lam (VKL) và VKL có khả năng sinh độc tố Cylindrospermopsin (CYN) trong hai hồ Ea Nhái và hồ Buôn Phong ở Đắk Lắk, góp phần bổ sung vào danh lục thành phần loài VKL và VKL có khả năng tạo độc tố này trong các thủy vực ở Việt Nam.

 

Họ tên NCS: Ngô Thị Diễm My

Tên luận án: Xác định thành phần loài và khả năng sinh độc tố Cylindrospermopsin của vi khuẩn lam trong một số thủy vực ở Đắk Lắk.

Chuyên ngành: Sinh học

Mã số: 9420101

GV hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

                            PGS.TS. Tôn Thất Pháp

Nơi đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Đóng góp của Luận án

1. Đóng góp về mặt nghiên cứu, khoa học

– Cung cấp danh lục thành phần loài VKL và VKL có khả năng sinh độc tố CYN trong hai hồ Ea Nhái và hồ Buôn Phong ở Đắk Lắk, góp phần bổ sung vào danh lục thành phần loài VKL và VKL có khả năng tạo độc tố này trong các thủy vực ở Việt Nam.

– Cung cấp thông tin về hàm lượng độc tố CYN trong hồ Ea Nhái và hồ Buôn Phong ở Đắk Lắk.

2. Đóng góp về mặt thực tiễn

– Xác định được yếu tố môi trường chủ đạo kiểm soát sự sinh trưởng quần thể VKL có khả năng sinh độc tố CYN trong tự nhiên từ đó có biện pháp kiểm soát và kiềm chế sự phát triển bùng phát của nhóm loài VKL độc này.

– Kết quả nghiên cứu sẽ làm cơ sở cho việc dự báo nguy cơ ô nhiễm cũng như đề xuất biện pháp quản lý nhóm loài VKL độc hại, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Thông tin chi tiết

DONGGOPMOI_DIEMMY

TOMTATLUANAN_DIEMMY

TOANVANLUANAN_DIEMMY

 

Tiếng Việt