Nghiên cứu sinh Ngô Thị Diễm My bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 29/6/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Thị Diễm My, khóa 2018, ngành Sinh học, mã số: 9420101 với đề tài: “Xác định thành phần loài và khả năng sinh độc tố Cylindrospermospin của vi khuẩn lam trong một số thủy vực ở Đắk Lắk”.

Buổi bảo vệ có sự tham gia đông đủ của 7 thành viên Hội đồng theo Quyết định số 55/QĐ-VCNSH ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, gồm: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Võ Văn Minh, TS. Trịnh Đăng Mậu – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; PGS.TS. Hoàng Công Tín, TS. Lương Quang Đốc – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; TS. Nguyễn Đức Huy, TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Bên cạnh đó, buổi bảo vệ còn có sự tham gia của giảng viên hướng dẫn, cán bộ phụ trách công tác liên quan cùng người học tại Viện và bạn bè của NCS.

NCS. Ngô Thị Diễm My đã trình bày cụ thể về sự cần thiết thực hiện đề tài; ý nghĩa khoa học, thực tiễn; phương pháp nghiên cứu; những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án trước Hội đồng. Đồng thời, NCS. Ngô Thị Diễm My cũng nhấn mạnh điểm mới của luận án: (1) Là công trình nghiên cứu đầu tiên công bố về thành phần loài vi khuẩn lam (VKL) có tiềm năng sinh độc tố Cylindrospermopsin (CYN) trong hồ Ea Nhái, Đắk Lắk. Thành phần loài VKL và VKL có tiềm năng sinh độc tố CYN hồ Buôn Phong, Đắk Lắk; (2) Lần đầu tiên cung cấp dữ liệu về hàm lượng độc tố CYN trong tự nhiên, hàm lượng độc tố và gen sinh tổng hợp độc tố CYN trong các chủng phân lập từ hồ Ea Nhái và hồ Buôn Phong ở Đắk Lắk; (3) Xác định được các nhân tố môi trường chính (P-PO4, N-NH4, TP, TN và nhiệt độ) ảnh hưởng đến sự biến động thành phần loài VKL có tiềm năng sinh độc tố CYN trong các thủy vực này. Những kết quả chính của luận án đã được công bố trong 05 bài báo trên các tạp chí khoa học.

NCS. Ngô Thị Diễm My trình bày luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Hội trường buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, luận án phản ánh quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc, nỗ lực của NCS. Ngô Thị Diễm My. Sau khi thảo luận, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đã họp kín và bỏ phiếu, với kết quả 7/7 phiếu tán thành, đề nghị Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế cho phép NCS. Ngô Thị Diễm My được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế.

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS. Ngô Thị Diễm My đã bảo vệ thành công luận án và đề nghị NCS. Ngô Thị Diễm My tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Trước khi kết thúc buổi bảo vệ, NCS. Ngô Thị Diễm My đã phát biểu gửi lời tri ân đến Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; Hội đồng; các giảng viên hướng dẫn; đồng nghiệp; bạn bè và gia đình đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho NCS trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu vừa qua.

NCS. Ngô Thị Diễm My chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở và giảng viên hướng dẫn

Tiếng Việt