Đánh giá tiến độ 6 tháng của Nghiên cứu sinh

Ngày 26/12/2019, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tiến hành đánh giá tiến độ 6 tháng cho các Nghiên cứu sinh (NCS) gồm: Ngô Thị Diễm My và Hatsadong Chanthanousone.

Trong cuộc họp Hội đồng, ủy viên thư kí đã thông qua Quyết định số 134/QĐ-VCNSH ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện CNSH về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng của NCS theo học chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Sinh học tại Viện. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng đã cho phép NCS báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu trong 6 tháng vừa qua và kế hoạch học tập, nghiên cứu  6 tháng tiếp theo. Các thành viên Hội đồng đã đặt ra những câu hỏi để đánh giá các NCS, đồng thời cũng đưa ra những nhận xét góp ý nhằm hỗ trợ các NCS tiếp tục hoàn thiện chương trình học tập.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá tiến độ:

NCS Ngô Thị Diễm My báo cáo tiến độ

Hội đồng đánh giá tiến độ

 

Tiếng Việt