Đại học Huế tổ chức họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021, ngành Sinh học

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐTSSĐH ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập các tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh thuộc Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt 2 năm 2021, ngày 24/11/2021, tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh (tiểu ban) ngành Sinh học (mã số 9420101) đã tiến hành xét tuyển cho thí sinh Nguyễn Xuân Hiếu và Nguyễn Thị Thanh Huyền, đăng kí xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Sinh học tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế bằng hình thức trực tuyến.

Tại buổi xét tuyển, các thí sinh đã báo cáo tóm tắt nội dung và kế hoạch nghiên cứu trong đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ trước hội đồng tiểu ban. Sau đó, các thành viên tiểu ban đã đưa ra những những nhận xét và đánh giá từng mục của đề cương theo thang điểm quy định, đồng thời cũng bổ sung một số ý kiến nhằm hỗ trợ thí sinh hoàn thiện đề cương nghiên cứu. Hội đồng tiểu ban kết luận thí sinh Nguyễn Xuân Hiếu và Nguyễn Thị Thanh Huyền đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định và trúng tuyển nghiên cứu sinh với số điểm lần lượt là 91.18 và 76.10.

Hình ảnh tại buổi xét tuyển nghiên cứu sinh:

Hình ảnh tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Sinh học cho thí sinh Nguyễn Xuân Hiếu

Hình ảnh tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Sinh học cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tiếng Việt