Thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ – Đại học Huế, Thuận lợi và Khó khăn

 Nội dung tóm tắt: Thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ - Đại học Huế, Thuận lợi và Khó khăn

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trần Vinh Phương

 Đơn vị:

 Đăng tại: Kỷ yếu Hội thảo và giới thiệu sản phẩm khoc học và công nghệ năm 2016

 Tập, (số), trang: 296 - 302

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 11

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt