The role of TLR9 in stress-dependent autophagy formation

 Nội dung tóm tắt: The role of TLR9 in stress-dependent autophagy formation

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Jae Sung Lim, Hyeon Sik Kim, Nguyễn Thị Kim Cúc, Kyung A Cho

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào

 Đăng tại: Biochemical and Biophysical Research Communications (0006-291X, E-ISSN: 1090-2104)

 Tập, (số), trang: 481, 3-4, 219-226

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2016

 File đính kèm:

 Số lần xem: 16

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt