The effects of soil phosphorus and zinc availability on plant responses to mycorrhizal fungi: a physiological and molecular assessment.

 Nội dung tóm tắt: The effects of soil phosphorus and zinc availability on plant responses to mycorrhizal fungi: a physiological and molecular assessment.

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Thị Diễm, Timothy Cavagnaro, Stephanie Watts-Williams

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Tế bào, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Scientific Reports (2045-2322)

 Tập, (số), trang: 9, 1, 1-13

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2019

 File đính kèm:

 Số lần xem: 10

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt