Taro (Colocasia esculenta (L) Schott) and banana pseudo-stem as energy sources for pigs in Central Vietnam

 Nội dung tóm tắt: Taro (Colocasia esculenta (L) Schott) and banana pseudo-stem as energy sources for pigs in Central Vietnam

 Thể loại: Không thuộc ISI/SCOPUS, có ISSN/ISBN

 Tác giả: Dư Thanh Hằng, Thân Thị Thanh Trà, Nguyễn Thị Lộc, Phan Vũ Hải, Nguyễn Đăng Quí, Lê Đức Ngoan, Hà Lê Ngọc Linh

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 Đăng tại: Livestock Research for Rural Development

 Tập, (số), trang: 6, 26, 106

 Số ISSN/ISBN:

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 40

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt