Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation

 Nội dung tóm tắt: Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Nguyễn Đức Huy, Đặng Thị Thanh Hà, Kuan Shiong Khoo, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Seung-Moon Park, Ashokkumar Veeramuthu, Pau Loke Show

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện, Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen

 Đăng tại: Environmental Technology and Innovation (2352-1864)

 Tập, (số), trang: 19, 101027

 Số ISSN/ISBN: 2352-1864

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 34

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt