Study on sponger gourd (Luffa cylindryca) germplasm from spring to summer 2014 at Gia Lam, Ha Noi

 Nội dung tóm tắt: In this study, fourty-nine sponge gourd (Luffa cylindrica) varieties were evaluated for agronomy characteristics and yield component in Spring-Summer 2014 at Gia Lam, Ha Noi. The purpose of this study was to identify varieties having high yielding, good quality and resistant to insects and diseases for breeding programs. The experiment was laid out in a CRD without replication. The plot size was 8.6m2 with 6 plants. The results showed that A16, A17, B1, B2, B3, B4, B10, B16, B18, B19, B27, B29 and B30 grown well under Ha Noi condition. Fruits of A16, B3, B10 and B22 have good quality (aroma and sticky after cooked). Fruits of A12, A13, B1, B3, B24, and B29 had brix greater than five. Yield of three varieties such as B16, B27 and B30 was higher than control check. These varieties can be used in sponge gourd breeding program.

 Thể loại: Trong nước

 Tác giả: Trương Thị Hồng Hải, , Phan Thu Thảo, Trần Thị Bảo Ngà, Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy

 Đơn vị: Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)

 Tập, (số), trang: 98, 10, 75-91

 Số ISSN/ISBN: 2588-1191

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2014

 File đính kèm:

 Số lần xem: 228

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt