Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities

 Nội dung tóm tắt: Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities

 Thể loại: Thuộc danh mục ISI

 Tác giả: Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Thủy Tiên; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

 Đơn vị: Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men, Ban lãnh đạo viện

 Đăng tại: Indian Journal of Agricultural Research (0367-8245, E-ISSN: 0976-058X)

 Tập, (số), trang:

 Số ISSN/ISBN: 0367-8245

 Chỉ số Impact factor:

 Điểm số theo QĐ của HĐ chức danh GS Nhà nước:

 Năm công bố: 2020

 File đính kèm:

 Số lần xem: 33

 Ngày cập nhật:

Tiếng Việt